ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย

วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย

เรื่อง  การวิเคราะห์และเปรียบเทียบลักษณะพิเศษของปริมาณข้อมูลของระบบการถ่ายทอดสื่อผสมบนเครือข่ายไร้สาย

(Traffic Characteristics Analysis and Comparison of Streaming Media Systems on IEEE 802.11n)

 

        จากงานวิจัยหัวข้อดังกล่าวได้ทำการวิเคราะห์และเปรียบเทียบลักษณะพิเศษของปริมาณข้อมูลของการถ่ายทอดสื่อผสมบนเครือข่ายไร้สาย (IEEE 802.11n) ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิเคราะห์ในรูปแบบของ probability density function (PDF) และจากการผลการทดลองจะพบความสัมพันธ์ของความกว้างของช่องสัญญาณ (Bandwidth) ค่าอัตราส่วนทางเวลา (Duration Time) และค่าอัตราส่วนข้อมูลต่อเวลา (Packet Arriving Rate) โดยจะพบว่าความกว้างของช่องสัญญาณและค่าอัตราส่วนข้อมูลต่อเวลาจะมีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับการแปรผันตรงกับปริมาณข้อมูลในการส่งแบบหลายปลายทาง (Multicast Traffic) และค่าอัตราส่วนข้อมูลต่อเวลาของอุปกรณ์ Switch 1 Gbps จะมีค่าน้อยกว่าค่าอัตราส่วนข้อมูลต่อเวลาของอุปกรณ์ Switch 100 Mbps และค่าอัตราส่วนทางเวลาก็จะน้อยตามไปด้วย โดยขนาดของข้อมูลเฉลี่ยอยู่ที่ 1358 Byte ดังนั้นค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพจะเรียงลำดับจากระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดไปยังประสิทธิภาพน้อยสุดดังนี้ VLC media player, IIS Media Services, Darwin Streaming Server, Windows Media Services, Helix DNA Server ตามลำดับ

 

เรียบเรียงโดย  ผศ.อรรณพ  หมั่นสกุล

 

ใส่ความเห็น