เรื่อง หัวข้อในการนำเสนอโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 54 (หลักสูตรเทียบโอน)  ทุกคน

รายละเอียดหัวข้อในการนำเสนอโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. หลักการและเหตุผล

-  อธิบายถึงปัญหาของระบบงานเดิม

-  อธิบายแนวทางในการแก้ปัญหา

2. ระบบการทำงานเดิม (อธิบายพร้อมวาด Flow Chart ประกอบ)

3. วัตถุประสงค์ (สามารถวัดผลได้ และไม่ควรเกิน 3 ข้อ)

3.1 เพื่อสามารถนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในกาพัฒนาระบบ………………………………………(ระบบงาน)

3.2………………………………………………………………………………………………………

3.3………………………………………………………………………………………………………

4. ขอบเขตการดำเนินงาน

-  Admin    หมายถึง ใคร  (ในระบบงาน)

-  User       หมายถึง  ใคร   (ในระบบงาน)

เขียนอธิบายให้ชัดเจนถึงหน้าี่ของแต่ละส่วนงาน

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์)

6.  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

-  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

-  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล

-  อื่นๆ  ระบุ

ใส่ความเห็น