เผยแพร่งานวิจัย ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่งานวิจัย
———————————————————————————-

1. งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการฝึกงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย อาจารย์นาตยา แก้ววิเชียร              >>> ดาวน์โหลดไฟล์ <<<<

2. งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลการฉีดวัคซีนสัตว์ของอาสาปศุสัตว์ เขตพื้นที่หมู่ 7 หมู่บ้านอุดมมิตรพัฒนา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย อาจารย์ปัทมา ช่วยพิทักษ์ และ อาจารย์อุไรวรรณ เอกประยูร    >>> ดาวน์โหลดไฟล์ <<<<

เชิญเข้าร่วมงาน เปิดโลกโครงงานคณะวิทย์ ครั้งที่ 1

ขอเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมชมผลงานโปรเจคนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ในงาน “เปิดโลกโครงงานคณะวิทย์ ครั้งที่ 1″ ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเรียนรวม เตรียมพบกับกิจกรรมต่างๆ มากมายค่ะ     sci13844207_10210208721078770_1894924556_o13838138_10210208721158772_556219610_o13838123_10210208720638759_218127570_o13833336_10210208720438754_1101647424_o

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์อาจารย์ ปี 2558

ผลงานการเผยแพร่นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์อาจารย์ ปี 2558

สามารถคลิกที่ชื่อระบบ เพื่อดาวน์โหลดได้เลยค่ะ

————————————————————————————————————-

1. ระบบบริหารการจัดการการขนส่ง เอส.ดับบลิว ไทย โลจิสติกส์

คณะผู้วิจัย : ชินรัตน์ สอนทอง * ,วนัฐญา พัฒนกุลเกียรติ ,ทยพร คงหอม

2. ระบบการจัดเก็บภาษีป้าย

คณะผู้วิจัย : ชินรัตน์ สอนทอง* ,ศิรินทร กลัดแก้ ,กาญจนา เสนาทอง

3. ระบบบริหารจัดการร้านพรทิพย์มินิมาร์ท

คณะผู้วิจัย : สุภาภรณ์ จันปาน* ,อุไรรัตน์ คานวล ,สุวิมล เพชรชู

4. ระบบกองทุนสัจจะออมทรัพย์หมู่บ้าน บ้านแสงเหนือ

คณะผู้วิจัย : นาตยา แก้ววิเชียร* ,ศรีสุดา วาเรศ ,อังคณา นิลสาราญ

5. ระบบบริหารจัดการห้องพักโรงแรมซีวิวรีเวอร์ไซด์

คณะผู้วิจัย : ปัทมา ช่วยพิทักษ์* นิภารัตน์ ประพันธ์ วิไลวรรณ แช่ม

6. ระบบจองตั๋วเรือนอน อ.เพิ่มทรัพย์ ออนไลน์

คณะผู้วิจัย : พงศ์ภณ ปิติสุข* , จารุวรรณ อักษร ,สุทธิชา นุราช

7. ระบบจัดเก็บภาษีที่ดิน ขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าสิงขร

คณะผู้วิจัย : พงศ์ภณ ปิติสุข* สุภาพร โพพล ,สุภาวดี ท่ากั่ว

8. ระบบขายกระเป๋าออนไลน์กรณีศึกษาร้านกิ๊ฟเก๋ ยูเรก้า

คณะผู้วิจัย : วิภาณี คลิ้งทอง* ,อุไรวรรณ เอกประยูร ,สายใจ จันทร์สงค์ ,อมราภรณ์ จีนไทย

เผยแพร่บทความวิชากาาร/งานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นาตยา  แก้ววิเชียร และอาจารย์ปัทมา ช่วยพิทักษ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอบทความวิชาการ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2559  วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559

nok_58 nok_58-1 nok_58-2 nok_58-3

ตัวอย่างไฟล์เอกสารสำหรับการทำบทความวิชาการ

1. ฟอร์มบทความ   Download

2. ตัวอย่างบทความ 1   Download

3. ตัวอย่างบทความ 2   Download

4. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้งานชยาราม   Download

5. ตัวอย่างรับรองการใช้ประโยชน์   Download

6. ฟอร์มโปสเตอร์  Download